Rekrutacja Gimnazjum

Zasady rekrutacji (pobierz)

Zarządzenie nr 4/2014

Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie

 z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie zasad rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum w Gogołowie

 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, ustawy i zmianie ustawy o Systemie Oświaty z dnia 6 grudnia 2013 roku oraz Statutu Zespołu Szkół w Gogołowie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady pedagogicznej w dniu 27. 02. 2014r. zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się zasady i terminy rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. gen. Ignacego Kruszewskiego w Gogołowie od roku 2014/2015 – zał. nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustala się terminy i zasady rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum Publicznego w Gogołowie od roku 2014/2015 – zał. nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr 4/2014

Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie

z dnia 28.02.2014r.

w sprawie zasad rekrutacji do
szkoły podstawowej i gimnazjum w Gogołowie

Zasady
rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Publicznego w Gogołowie w roku szkolnym 2014/2015

  1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje są uczniów:

a)       z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia z łożonego przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

b)       na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów absolwentów szkół spoza obwodu gimnazjum, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami w drodze postępowania rekrutacyjnego (pod warunkiem uzyskania co najmniej poprawnej oceny z zachowania w klasie V)

  1. Kryteria do postępowania rekrutacyjnego:

a)       liczba  punktów uzyskana ze sprawdzianu w klasie VI zawarta w zaświadczeniu – max. 40 pkt.,

b)       liczba punktów przyznanych przez komisję rekrutacyjną  za oceny uzyskane za świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ( max. 66).

Przy przeliczaniu ocen na punkty obowiązuje punktacja:

  • celujący – 6 pkt,
  • bardzo dobry – 5 pkt.,
  • dobry – 4 pkt,
  • dostateczny – 3 pkt,
  • dopuszczający – 0 pkt.,
  • niedostateczny -0 pkt.,

c)       dodatkowe punkty za udokumentowane osiągnięcia na etapie co najmniej powiatowym – za każde 10 pkt

d)       niezależnie od powyższych kryteriów do gimnazjum w pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci i finaliści konkursów, zawodów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc postępowanie ogranicza się do sprawdzenia pod względem formalnym dokumentów złożonych przez rodziców, ogłoszenia listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej gimnazjum.

  1. Harmonogram naboru:

a)       11. 03. – 31. 03. 2014r. ( 8:00 –  13:00) – złożenie zgłoszeń do gimnazjum uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum

b)       od 11. 03. –  30. 04. 2014r. – składanie podań o przyjęcie do gimnazjum przez rodziców/ prawnych opiekunów uczniów klas szóstych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum

c)       do 30. 05. 2014r. – przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (prób sprawności fizycznej)

d)       do 02. 07. 2014r. (do 14:00) składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów

e)       do 04. 07. 2014r. ( do godz. 12:00) – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 13:00

Dokumenty do pobrania ze strony www.zsgogolow.pl lub w sekretariacie szkoły;

– zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej gimnazjum  (uczniowie z obwodu Gogołowa),

– podanie o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum (uczniowie spoza obwodu)

Będzie można uzyskać pomoc w wypełnianiu dokumentów w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 13:00.

                                                                      Dyrektor
Zespołu Szkół w Gogołowie

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...