Rekrutacja Szkoła Podstawowa

Zasady rekrutacji (pobierz)

Zarządzenie nr 4/2014

Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie

 z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie zasad rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum w Gogołowie

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, ustawy i zmianie ustawy o Systemie Oświaty z dnia 6 grudnia 2013 roku oraz Statutu Zespołu Szkół w Gogołowie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady pedagogicznej w dniu 27. 02. 2014r. zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się zasady i terminy rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. gen. Ignacego Kruszewskiego w Gogołowie od roku 2014/2015 – zał. nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustala się terminy i zasady rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum Publicznego w Gogołowie od roku 2014/2015 – zał. nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 4/2014
Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie
z dnia 28.02.2014r.
w sprawie zasad rekrutacji do  szkoły podstawowej i gimnazjum w Gogołowie

Zasady

rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Ignacego Kruszewskiego w Gogołowie                      w roku szkolnym 2014/2015


  1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

a)       które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat,

b)       urodzone w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku,

c)       na wniosek rodzica dzieci urodzone w okresie 01 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, które osiągnęły dojrzałość szkolną,

  1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

a)       z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu zgłoszenia pisemnego przez rodziców,

b)       w drodze postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, gdy szkołą dysponuje wolnymi miejscami

  1. Kryteria do postępowania rekrutacyjnego:

a)       Dziecko, którego rodzeństwo było lub jest wychowankiem lub uczniem Zespołu Szkół               w Gogołowie ( 40 pkt).

b)       Dziecko, którego jeden z rodziców/ prawnych opiekunów był absolwentem Zespołu Szkół        w Gogołowie ( 20 pkt).

c)       Niepełnosprawność kandydata.(20 pkt)

d)       Niepełnosprawność jednego z rodziców/opiekunów prawnych kandydata (10 pkt)

e)       Dziecko obojga pracujących lub  studiujących/uczących się w systemie dziennym  rodziców/opiekunów prawnych albo dziecko pracującego lub studiującego/uczącego się        w systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą).(10 pkt).

Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc postępowanie ogranicza się do sprawdzenia pod względem formalnym dokumentów złożonych przez rodziców, ogłoszenia listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

  1. Harmonogram naboru:

a)       11. 03. – 21. 03. 2014r. ( do 13:00) – zgłoszenie przez rodziców dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły),

b)       11. 03. – 31. 03. 2014r. ( do 13:00) – złożenie podań o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej,

c)       do 15. 04. 2014r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Dokumenty do pobrania ze strony www.zsgogolow.pl lub w sekretariacie szkoły;

– zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej ( dzieci z obwodu),

– podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (dzieci spoza obwodu)

– oświadczenie o spełnianiu kryteriów.

Będzie można uzyskać pomoc w wypełnianiu dokumentów w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 13:00.

Dyrektor
Zespołu Szkół w Gogołowie

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...