Rekrutacja

Zasady naboru do przedszkola (pobierz plik)

 

 

NOWE ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzana będzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku                o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 7).

1. Zasady ogólne

Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,  w którym biorą udział:

 • dzieci 3,4,5 letnie (urodzone w latach 2011-2009)
 • dzieci 6 letnie urodzone w II połowie 2008 roku

zamieszkałe na terenie gminy Frysztak.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2012 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Dzieci urodzone w okresie od lipca do grudnia 2008 roku mogą kontynuować wychowanie przedszkolne lub zgodnie z decyzją rodziców rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Dzieci urodzone                        w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku rozpoczynają obowiązek szkolny w szkole podstawowej.

Dzieci pięcioletnie urodzone w 2009 roku obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat.

2. Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku 2013/2014

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2009-2011, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji.

3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1)      Na rok szkolny 2014/2015 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów, terminy postępowania uzupełniającego oraz dodatkowe kryteria określa dyrektor przedszkola publicznego/ dyrektor szkoły (oddział przedszkolny w szkole podstawowej) w uzgodnieniu z wójtem gminy.

2)      Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

3)      Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do max do 3 przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

4)      Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli/szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

5)      Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

6)      Rodzice/prawni opiekunowie:

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole,

7)      Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

8)      Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

9)      W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic/opiekun prawny dziecka przekazuje dyrektorowi uznane przez niego  za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (we wniosku).

10)  Wypełniony wniosek:

 • podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,

11)  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana  przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej, który wyznacza przewodniczącego tej komisji,

12)  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do wójta gminy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

13)  Wójt gminy w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

14)  O wynikach weryfikacji oświadczeń wójt gminy informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

15)  W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

16)  Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

17) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

18) Na potwierdzenie spełniania przez kandydata kryteriów ustawowych (o których mowa w pkt. 17) do wniosku dołącza się dokumenty:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.)

19) dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

20)  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z wójtem gminy tzw. kryteria samorządowe, uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.

21)   Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

22)  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwisko kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu dziecka do danego publicznego przedszkola

23)  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

24)  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

25)  Listy, o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego  przedszkola/szkoły. Listy te zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatach przyjętych i nieprzyjętych jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

26)  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

27)  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, prowadzone według zasad postępowania ogólnego.

28)  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

29)   Dane osobowe dziecka, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego  w danym publicznym przedszkolu.

30)  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w publicznym przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

31)  O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor.

32) Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie gminy Frysztak jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Halina Kolanko

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku

 

Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty
(pobierz plik)

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...