Przedszkole

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GOGOŁOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

1. Harmonogram czynności,
2. Ważne daty,
3. Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkola
4. Uchwała Rady Gminy Frysztak z dnia 27 lutego 2015 w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
5. Uchwała Rady Gminy Frysztak z dnia 20 stycznia 2016 w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 lutego 2015 dotyczącej ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
6. Zarządzenie Wójta Gminy Frysztak w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym
7. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w w Gogołowie z załącznikami
8. Zgoda na przetwarzanie danych
9. Upoważnienie do odbioru dziecka.

 

Dokumenty: 

Wnioski o przyjęcie, oświadczenia można:

1) otrzymać w sekretariacie szkoły,

2) pobrać e szkolnej strony www.zs.gogolow.pl z zakładki rekrutacja do  przedszkola

Będzie można uzyskać pomoc w wypełnianiu dokumentów w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 13:00.

 

Dyrektor, wychowawcy, Rada Rodziców

 

Poradnik dla Rodzica

 

Informacje o przedszkolu

 

Przedszkole w Gogołowie jest czynne w godz. 7:00 – 15:00 ( 8 godzin).

Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia.

Bezpłatnie zapewniamy 5 godzin zajęć (od 8:00 – 13:00) z podstawy programowej.

Nasze przedszkole posiada 2 sale dydaktyczne wyposażone w nowe kolorowe meble i pomoce.

Dodatkowo dzieci korzystają codziennie z dużej sali sportowej (15mx20m), sali zabaw, placu zabaw.

Oferujemy dodatkowo zajęcia:

ü  język angielski (4 x 30min.)

ü  logopedia (2 x 30min.)

ü  religia (2 x 30 min.)

ü  rytmika

Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem. Nasi rodzice są zaangażowani w życie przedszkola.

 

Zmiany w naborze do przedszkoli:

– nowe zasady

– Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie z dnia 28 lutego 2014r. Nr 3/2014

– zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty ( ust. z 6 grudnia 2013r. , Dz. U. z dn. 03 stycznia 2014r.) – jako załącznik

– Uchwała Rady Gminy Frysztak Nr XL/303/2014 z 28 lutego 2014r. w sprawie opłat za przedszkola.

 

Opłaty za przedszkole ( od 01. 09. 2014r. ):

– bezpłatnie 5 godz. dziennie z podstawy programowej,

– dodatkowe zajęcia np. język angielski, logopedia, ruchowe, dydaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze – 1 godz. zajęć – 1,00 zł (zgodnie z uchwałą Nr XL/303/2014 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2014r.)

– opłaty za wyżywienie; śniadanie + II śniadanie – 1,50 zł, obiad (I danie) – 2,50 zł, obiad (II danie) – 1,00 zł

– opłaty ustala się na podstawie deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, odliczając dni usprawiedliwionej nieobecności

– opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca u intendentki.

Zarządzenie nr 3/2014

Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie

 z dnia 28 lutego 2014 roku

w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów przyjęcia do Przedszkola Publicznego w Gogołowie, dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów oraz terminów przeprowadzania rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r poz. 7) w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Frysztak zarządzam co następuje:

§ 1

 Ustala się dodatkowe kryteria przyjęć do Przedszkola  Publicznego w Gogołowie obowiązujące w naborze na rok szkolny 2014/2015:

 1. Dziecko pięcioletnie (ur.  w 2009 r) oraz dziecko sześcioletnie (ur. w II połowie 2008 r) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  położonego w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
 2. Dziecko z placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 3. Dziecko obojga pracujących lub studiujących/uczących się w systemie dziennym rodziców/opiekunów prawnych albo dziecko pracującego lub studiującego/uczącego się w systemie dziennym rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą).
 4. Deklarowany czas pobytu dziecka  w przedszkolu wynosi co najmniej 7 godzin.
 5. Dziecko, którego rodzeństwo jest wychowankiem danego przedszkola (dotyczy dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli deklarację o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu – przez rodzeństwo dziecka, którego wniosek dotyczy).

§ 2

 1. Ustala się punktację dotyczącą spełnienia kryteriów określonych w art. 20 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  (Dz.U. z 2004 r Nr 256,poz. 2572 z póż. zm.):

1)      Wielodzietność rodziny kandydata – 100 pkt.

2)      Niepełnosprawność kandydata – 100 pkt.

3)      Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 100 pkt.

4)      Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 100 pkt.

5)      Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 100 pkt.

6)      Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt.

7)      Objecie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt.

 1. Ustala się punktację dotyczącą spełnienia kryteriów określonych w § 1:

1)      Kryterium, o którym mowa w § 1 pkt. 1 – 80 pkt.

2)      Kryterium, o którym mowa w § 1 pkt. 2 – 30 pkt.

3)      Kryterium, o którym mowa w § 1 pkt. 3 – 30 pkt.

4)      Kryterium, o którym mowa w § 1 pkt. 4 –  20 pkt.

5)      Kryterium, o którym mowa w § 1 pkt. 5 – 10 pkt.

 1. Spełnienia przez kandydata kryteriów określonych w § 1 potwierdza się oświadczeniami.

§ 3

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Gogołowie na rok szkolny 2014/2015:

 1. Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – do 3 marca 2014 r
 2. Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie w przedszkolu – od 10 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. do godz. 15.00
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 11 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00
 4. Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola – od 14 kwietnia 2014 r. do           25 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych- do 30.05.2014 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...