RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych jest Zespół Szkół w Gogołowie siedzibą: 38-131 Gogołów 316
 2. Inspektor Ochrony Danych

W szkolewyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować w wszelkich sprawa związanych Pani/Pana oraz dziecka danymi. Jest nim Pan Patryk Filip. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:iod@ug.frysztak.pl

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uczniów oraz rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w następujących celach:

 1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacjiUstawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawa z dnia 15kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 2. zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów na podstawie „Art. 108a. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dot. monitoringu w szkole)
 3. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący szkoły oraz podmioty z, którymi Administrator podpisał umowę powierzenia danych osobowych.

 1. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane

Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 1. Uprawnienia z art. 15-21 RODO

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 1. Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu wymienionym w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia), świadczenia usług dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podanie danych wymienionych w pkt 3c wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem możliwości promocji ucznia i jego osiągnięć oraz promocji szkoły.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

Klauzula informacyjna – Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO) informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Zespół Szkół w Gogołowie
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych:
  Pan Patryk Filip – iod@ug.frysztak.pl
 3. Cele przetwarzania osobowych danych : zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych : art. 6 ust 1 lit c RODO w związku z art. 108a. 1 ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych:organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenieorganów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; podmioty upoważnione na podstawie umów powierzenia.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 2 tygodni od dnia ich nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Uprawnienia
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,

potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia

czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy

sprzeciwu;

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Teren objęty monitoringiem: wejście główne, obejście szkoły, szatnie, plac zabaw, korytarze.

 

 

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...