Świetlica szkolna

Plan pracy świetlicy w Zespole Szkół w Gogołowie w roku szkolnym 2018/2019

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ W GOGOŁOWIE

Postanowienia ogólne

Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

Cele i zadania świetlicy

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

1.Zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań.
2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
7. Współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym.


Do zadań świetlicy należy:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;
 • organizowanie dożywiania poprzez zaprowadzanie dzieci do stołówki międzyszkolnej;
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Założenia organizacyjne.

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 7.00-09.00 oraz w godz. 11.45-14.30
2. Zapisy dzieci na świetlicę odbywają się do 15 września każdego roku szkolnego.

3. Rodzice zapisują dziecko do świetlicy szkolnej przez wypełnienie „Deklaracji, zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (deklarację należy pobrać u wychowawcy świetlicy).

4. Na podstawie zebranych deklaracji ustala się listę uczniów objętych stałą opieką świetlicy.

5. Analiza informacji zawartych w „Deklaracji, karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” jest podstawą do określenia formy i zakresu opieki nad dzieckiem w świetlicy.

6. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

Wychowankowie świetlicy

1. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców pracujących, dzieci dojeżdżające oraz dzieci z rodzin wymagających wsparcia.
2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom niezapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie, np. dzieciom nieuczestniczącym w dodatkowych zajęciach lub wycieczkach klasowych.

Prawa uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę lub do zajęć indywidualnych;
 • korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
 • korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę;

 Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • systematycznego udział w zajęciach,
 • zgłaszania swojej obecności oraz każdorazowo meldowania swojego odejścia u wychowawcy świetlicy,
 • usprawiedliwienia swojej nieobecności na zajęciach,
 • nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które chcą zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych ,
 • respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
 • Pochwała przekazana opiekunom.
 • Drobny upominek rzeczowy.

Kary

 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

 

 

Czy podoba Ci się nowa strona?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...